Metabolizmus histamínu

Histamín - HIT

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.

 

Napriek tomu, že heterogenita histamínových receptorov bola odhalená v 40-tych rokoch 20. storočia, skúmalo sa predovšetkým umiestnenie a metabolizmus histamínu v živom systéme. Riley a West po prvýkrát preukázali prítomnosť histamínu v žírnych bunkách v roku 1952 a zistili, že exisuje korelácia medzi hladinou histamínu a počtom žirnych buniek. Postupne boli objavení ďalšie miesta, kde sa histamín v tele objavoval, čo podnietilo výskum metabolizmu histamínu in vivo. Ukázalo sa, že histamín je v každom tkanive cicavcov a že orgány ako pľúca, koža a tráviaci trakt sú na histamín extrémne bohaté.

Histamín patrí do skupiny tzv. biogénnych amínov a je syntetizovaný z aminokyseliny histidínu (v Golgiho aparáte) L-hystidíndekarboxylázou, (HDC). Histidín je jedna zo základných aminokyselín v tele, ktorá sa podieľa na stavbe proteínov. Považuje sa za esenciálnu aminokyselinu, ktorú si človek nedokáže sám syntetizovať a musí ju prijímať v potrave.

Histamín je najčastejšie spájaný so žírnymi bunkami a bazofilmi, kde dochádza k jeho skladovaniu. Mimo to je však v tele syntetizovaný aj v trombocytoch, histiocytoch, žalúdočných a črevných bunkách, histaminergných neurónoch v mozgu. lymfocytoch, neutrofiloch a dendritických bunkách. Degranulácia (rozpad) žírnych buniek je spúšťaná nielen krížovou reakciou so špecifickými alegénmi, ale tiež s ďalšími neimunologickými podnetmi, ako sú neuropeptidy, faktory komplementu, cytokíny, lipoproteíny, niektoré enzýmy, hypoxia, fyzické a chemické odnety (extrémné teploty, trauma), alkohol, či určité potraviny a lieky.

Histamín môže byť odbúravaný z tela dvoma spôsobmi:

1. oxidačnou deamináciou pomocou enzýmu diaminooxidáza (DAO)

2. metyláciou kruhu histamín-N-metyltransferázou (HNMT)

Pôsobenie enzýmov je dané lokalizáciou histamínu. DAO hrá rolu pri metabolizácii extracelulárneho histamínu (napr. po požití potravy bohatej na histamín), keďže sa ukladá v plazmatickej membráne epiteliálnych buniek a na základe podnetu je uvoľňovaný do cirkulácie. HNMT je cytozolický enzým, ktorý je schopný spracovať len histamín vnútri buniek. Napriek tomu, že HNMT má mierne vyššiu afinitu k substrátu (teda spracováva histamín omnoho ľahšie), o produkt tieto dva enzýmy nesúperia a nemôžu sa ani nahrádzať v prípade, že jeden nie je dostatočne funkčný. Najvyššia koncentrácia DAO je v tráviacom trakte, ďalej môžeme pomerne vysoké množstvo nájsť v obličkách a placente (histamín môže poškodiť plod a preto si telo syntetizuje cca 500 násobok normálnej koncentrácie DAO). HNMT enzým bol nájdený takmer vo všetkých tkanivách, najväčšia koncentrácia je potom v obličkách a pečeni, slezine, čreve, prostate, vaječníkoch, okolo chrbtice, v prieduškách a priedušnici.

 

Použité zdroje:

Ichikawa, Atsushi and Tanaka, Satoshi (2012): Histamine Biosynthesis and Function. In: eLS. John Wiley & Sons Ltd, Chichester. http://www.els.net [doi: 10.1002/9780470015902.a0001404.pub2]

Diskusia